Podmínky a pravidla účasti

Tento dokument shrnuje všeobecné podmínky účasti (dále označovány jako "Úmluva"), kterými se řídí Vaše přihlášení do Panel VP a určuje práva a povinnosti každého z účastníku v Panel VP.

Panel VP je řízen společností Spartoo SAS, společností se zjednodušeným akciovým kapitálem v hodnotě 215632 euro, se sídlem na 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, zapsané v obchodním rejstříku RCS v Grenoblu pod číslem 489 895 821. Tél.: 0033 4.76.09.59.29.

Cílem společnosti je realizovat Průzkumy trhu s použitím internetu a to u dané skupiny oslovanových, kteří se aktivně a pravidelně účastní prováděných studií.

Společnost se obrací na uživatele internetu v rámci partnerství, kde je každý zúčastněný zařazen do pravidelného losování.

Účastník spolupracuje s Panel VP dobrovolně a zúčastňuje nezávisle výzkumů pořádaných tímto subjektem. Tato nezávislost vylučuje jakoukoli podřízenost mezi dotazovaným a Panel VP.

Pročtěte si důkladně následující, níže uvedenou Úmluvu, popř. si ji vytiskněte, ještě předtím než se zapíšete a začnete používat Panel VP na cz.panelvp.com. Začleněním se do výzkumů Panel VP dáváte na vědomí, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte kompletně se všeobecnými podmínkami na účasti. Dále pak potvrzujete, že:

• Splňujete podmínky na účasti uvedené v článku 2.

• Souhlasíte s tím, že veškerá ustanovení uvedená v Úmluvě se na Vás vztahují až do doby, než si Vy sám a nebo naše strana, zruší Vaše členství a to podle podmínek uvedených v článku č. 4 Úmluvy.

1. Základní pojmy

Členství: přijetím těchto podmínek se stáváte členem platformy pro výzkumy. Úmluva: Podmínky na účasti vstupují v platnost v okamžiku přihlášení. Mohou být časem obměněny. Proto Vás žádáme, aby jste tyto pravidelně konzultovali. Průzkumy trhu/ Ankety: Spočívají na sledování postojů, chování a názorů fyzických osob. My: Spartoo. Dotazovaní: Skupina jednotlivců, fyzických osob, které se přihlásili k účasti na výzkumech na Panel VP. Účastník: Každý člen Panel VP. Dotazníky: Seznam otázek týkající se každého, který se chce účastnit výzkumů, která definuje jeho vlastní profil. Losování: Losování dává možnost každému ze zúčastněných získat výhru, která byla dopředu oznámena. Míra účasti: Poměr v počtu účastníků (počet kompletně vyplněných výzkumů) na osobu vzhledem k počtu odeslaných pozvánek k účasti.

2. Účast na průzkumu

Účast na průzkumu je podmíněna vyplněním Základního dotazníku. Portál je určen exkluzivně fyzickým osobám starších 18 let bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Účast na průzkumu

Začátek se stanovuje podle odeslání emailu s potvrzením a přivítáním mezi všemi účastníky na výzkumech. Úmluva se uzavírá na dobu neurčitou. Vyhrazujeme si právo na ukončení spolupráce a to kdykoli.

4. Povinnosti a odpovědnost

4. Povinnosti a odpovědnost

4.1. Členům

Účastníci se zavazují aktivně, pravidelně a čestně přistupovat k vyplňování nabízených výzkumů, aktualizovat informace o své osobě, které se nacházejí v osobním prostoru, a snaží se odpovědět minimálně na 1 z 5 výzkumů, který jim bude nabídnut. Je zakázáno kopírovat, prodávat nebo jinak šířit výzkumy a nebo je nabízet ke komerčním účelům, a to buď jako celek, nebo v částech. Právo na používání a nakládání náleží jen provozovateli Panel VP. Je zakázáno pokoušet se získat nákupní poukazy podvodem. Jakýkoli takový počin a zneužití může vést ke správním nebo soudním postihům z naší strany, které mohou vést k zabavení Vašich nákupních poukazů a nebo kompletnímu zrušení Vaší registrace na Panel VP.

4.2. Panel VP

Panel VP si rezervuje možnost zaslat každému z účastníků na výzkumech email, ve kterém je žádost o aktualizaci jejich kontaktních údajů a informací o jejich osobě. V případě, že nebude dodržen jeden nebo více z níže uvedených bodů, má možnost naše strana zrušit Úmluvu, a to bez předchozího upozornění, a bez právních formalit, a to zasláním elektronické zprávu nebo dopisu:
• Použití platformy v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy;
• Zneužití našich autorských práv v zájmu třetích osob;
• Zásahy do systému fungování výzkumů;
• Úmrtí;
• Neaktivní účet. Za neaktivní může být považován každý účet, který nebyl použit k zodpovězení výzkumů po dobu 1 roku;
• Ztráta, zneužití a nebo neautorizované přihlášení přes Váš účet;
• Předání a nebo podvodné použití Vašeho hesla;
• Zneužití, použití za podvodným účelem výzkumů (včetně vytváření násobného počtu uživatelských účtů jednou a tou samou osobou, které jsou vedeny za účelem zvýšení možnosti výhry, stejně tak jako nastavení automatického systému odpovědí);
• Poskytování přístupu k Vašemu účtu třetím osobám;
• Jakékoli neposkytnutí nebo neaktualizování pravdivých informací týkajících se Vaší osoby a Vašeho účtu;
• Zásadní porušení Úmluvy z Vaší strany a povinnosti uvedené níže v článku 4.2;
• Jakékoli porušení ustanovení článku 4.1. V souladu s tímto můžeme zrušit bez upozornění Váš účet a to bez náhrady a bez nároku na náhradu, nehledě na to, že jestliže proti Vám bude zahájeno právní řízení, ponesete veškeré náklady s ním spojené, jako jsou právní a soudní poplatky a náklady.

5. Odměna účastníků výzkumu

S ohledem na účast na výzkumech a v závislosti na míře účasti, je účastník automaticky zapsán do pravidelného měsíčního slosování. Nárok na zařazení do slosování vzniká vyplněním určeného počtu výzkumů, podle informací uvedených v Úmluvě, všechny informace vidí účastník ve svém účtu. Účastník tak má vždy možnost si kontrolovat svojí míru účasti na výzkumech a to, jestli již odpověděl na určitý, předem daný počet výzkumů. Losování se uskuteční první pracovní pondělí každého měsíce, odměnou je dárkový poukaz ve výši 2500 Kč, který je k použití pro nákup na Spartoo.cz., platnost je vždy 1 rok ode dne vydání poukazu. Účast na slosování odpovídá minimálně 75% míře zodpovězených výzkumů a nebo vyšší. Ve svém osobním účtu na stránce cz.panelvp.com má každý možnost konzultovat informaci o míře vyplnění. Každý z vylosovaných účastníků bude informován emailem a jeho jméno bude zveřejněno na Panel VP. Členové průzkumu budou automaticky zařazeni do slosování, provedené na konci každého průzkumu s možností výhry (1 poukaz na 500 Kč, ze 4 zúčastněných průzkumů, platný na stránkách Spartoo.cz jeden rok ode dne vystavení kupónu.) Náhodně vybraní členové průzkumu budou upozorněni emailem. Náhodný výběr bude proveden na konci každého průzkumu.

6. Doložka omezující odpovědnost

Účastník je sám zodpovědný za kvalitu vyplnění výzkumů a z toho vyplývající důsledky. Odpovědnost SPARTOO se netýká následujících případů:
• U služeb poskytovaných třetími stranami.
• V případě nedodržování závazků ze strany Účastníků výzkumů.
• V případě chybného zabezpečení nebo neefektivní ochrany počítačů a jiných hardwarů Účastníka.
• V případě zásahu vyšší moci.
• V případě externích problémů související se samotnou funkčností internetu (pomalé připojení, odpojení nebo přetížení systému…)

Stejně tak, SPARTOO nemůže být odpovědný za následující situace:
• Za újmu, kterou mohl utrpět Účastník v případě změny nebo ztráty svého počítače a/nebo připojení k internetu a/nebo zneužití jeho emailové adresy nebo hesla.
• Technické chyby (připojení, odesílání emailů, atd.) mimo kontrolu.
• Za škody způsobené přímo nebo nepřímo použitím prohlížeče internetu.
• Za morální škody, které mohou být spojeny s obsahem výzkumu.
• Za dotazníky, kdy nebude autorem, a které obdrží Účastník podvodným nebo jinak nestandardním způsobem.
• Za ztrátu údajů, krádež nebo zneužití třetí osobou všech osobních údajů Účastníků.
Spartoo nemůže zaručit, že stránky cz.panelvp.com budou vyhovovat každému z Účastníků, že přístup nebude omezen, nebo nedojde ke zpoždění přenosu dat, opomenutí nebo ztrátě přenášených dat,že nenastane žádné selhání systému ani že systém nemůže být napaden žádným virem, trojským koněm, a že tak nevznikne žádná škoda Účastníkovi.

7. Zabezpečení údajů

Účastník souhlasí s tím, že nikdy nezveřejní obsahy výzkumů a celkové znění studií, ke kterým bude mít přístup. Za jeho účast se mu Panel VP zavazuje, že nebude zveřejňovat a předávat jeho osobní údaje třetím osobám, a neposkytne ani odpovědi na výzkumy, jestliže takto není uvedeno jinak. Vaše osobní údaje nebudou použity ke komerčním účelům. Registrace je volná. Každý má možnost svoji registraci kdykoli zrušit, a to aktualizací v rubrice „Moje údaje“ na cz.panelvp.com.